Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dutch Hygiene Company B.V., KvK-nummer 77941624, Simon de Cockstraat 4 te [5048 AW] Tilburg

1.Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

DHC: Dutch Hygiene Company B.V.

Koper: de wederpartij van DHC. Deze partij kan koper van goederen en/of opdrachtgever zijn, of krachtens enige andere rechtsbetrekking wederpartij van DHC zijn.

Aflevering: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan Koper.

EU: De Europese Unie, zijnde de lidstaten per 1 januari 2020, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk.

Schriftelijk: hieronder wordt mede begrepen per fax of e-mail.

2.Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding
Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van aan DHC gelieerde rechtspersonen, de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van DHC en aan hen gelieerde rechtspersonen alsmede ten behoeve van alle voor DHC en gelieerde rechtspersonen werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij DHC.

3.Offertes en totstandkoming overeenkomst
Een offerte van DHC is 30 dagen geldig. Tussen DHC en Koper komt een overeenkomst tot stand, zodra DHC dit aan Koper schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien DHC een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

4.Technische en andere eisen – leveringsgebied
DHC is ervoor verantwoordelijk dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van Nederland.
Technische en andere eisen die door Koper aan de te leveren of tot stand te brengen zaken worden gesteld en die afwijken van het bepaalde in artikel 4.1, dienen voor het sluiten van de overeenkomst door Koper nadrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld.
Doorlevering door Koper of een derde van producten van DHC naar buiten de EU is verboden onder meer vanwege licentiebeperkingen en art. Error! Reference source not found. (Aansprakelijkheid).
5.Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door DHC een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren of tot stand te brengen zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd of tot stand gebracht conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
6.Uitvoering van de overeenkomst
Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DHC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DHC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DHC zijn verstrekt, heeft DHC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Koper in rekening te brengen.
DHC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DHC is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DHC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Koper de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
Alle opdrachten van Koper worden met terzijdestelling van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door DHC. DHC bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Ook bepaalt DHC op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Koper, mits dit naar het oordeel van DHC bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. DHC zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
7.Levering en contractduur
Aflevering van gekochte zaken vindt plaats door terbeschikkingstelling in het magazijn van DHC (‘Ex Works’). Transport van gekochte zaken naar Koper vindt plaats voor rekening en risico van Koper. Koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken worden getransporteerd en opgeslagen, bij DHC of een derde, op kosten en voor risico van Koper.
De levertijd en/of uitvoeringstermijn wordt door DHC altijd bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. DHC gaat bij de vaststelling ervan uit dat zij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar dan bekend zijn. De levertijd en/of uitvoeringstermijn gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en specificaties, in het bezit zijn van DHC, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor levering en/of uitvoering is voldaan. Bij niet-tijdige aflevering of uitvoering dient Koper DHC altijd schriftelijk in gebreke te stellen. DHC is gehouden tot vergoeding van de schade die Koper vanaf het moment waarop DHC in verzuim verkeert ter zake de tijdige levering lijdt. Bij niet-tijdige aflevering of uitvoering is iedere recht van Koper jegens DHC op enige vergoeding beperkt tot een maximum van 1% van het factuurbedrag, tenzij het te laat geleverde of uitgevoerde een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan betrof, in welk geval vergoeding beperkt is tot 1% van de factuurwaarde daarvan. Dit recht op vergoeding vervalt binnen één jaar nadat DHC in verzuim is geraakt.
Het is DHC toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is DHC bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
8.Wijziging in de te leveren zaken
DHC is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen – in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, licentievoorwaarden of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

9.Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, wordt het tijdstip van voltooiing van de uitvoering verlaat met de tijd die DHC nodig heeft vanwege de wijziging of aanvulling. DHC zal Koper hiervan op de hoogte stellen.
Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal DHC Koper hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal DHC daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
10.Intellectueel eigendom (IE)
Alle door DHC verstrekte stukken, waaronder rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en gegevensdragers, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Koper in het kader van de offerte en/of overeenkomst en mogen door Koper zonder voorafgaande toestemming van DHC niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
DHC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van haar IE-rechten, waaronder de Auteurswet.
DHC behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Koper ter kennis van derden wordt gebracht.
Koper staat er jegens DHC voor in dat de door Koper aan DHC verstrekte instructies, informatie, ontwerpen en/of andere stukken de intellectuele eigendomsrechten van derden niet schenden en Koper vrijwaart DHC voor alle aanspraken van derden ter zake. Koper is gehouden alle door DHC in dit verband geleden schade te vergoeden, waaronder de volledige kosten van verweer.
11.Opzegging & beëindiging met wederzijds goedvinden
Voor zover sprake is van een overeenkomst van opdracht, kan Koper de overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen maar slechts wegens gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.
In geval van tussentijdse opzegging wegens gewichtige redenen is Koper een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.
12.Zekerheid
DHC behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde en te leveren zaken ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door DHC aan Koper krachtens overeenkomst geleverde en te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Koper verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
Door DHC afgeleverde zaken, die krachtens art. 12.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door Koper worden verwerkt of doorverkocht, zelfs niet in de normale bedrijfsuitoefening van Koper.
Indien Koper zijn verplichtingen jegens DHC niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is DHC gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in art. 12.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die zaak voor Koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, onverminderd het recht van DHC om volledige schadevergoeding en nakoming te vorderen.
Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud van DHC geleverde zaken te voorzien van aanduidingen dat deze zaken geleverd zijn via en dus eigendom zijn van DHC, bij gebreke waarvan wordt vermoed dat alle bij Koper aanwezige zaken van diezelfde soort in eigendom toebehoren aan DHC. Dit laatste is een bewijsovereenkomst.
Koper is jegens DHC gehouden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van DHC op Koper, uit welke hoofde ook, op eerste verzoek van DHC, (aanvullende) zekerheid te stellen, die naar de mening van DHC zodoende is dat zij doorlopend naar haar oordeel voldoende zekerheid heeft en zal hebben.
13.Gebreken
Koper dient de gekochte zaken bij Aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper tenminste na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, zoals:
of de juiste zaken zijn geleverd;
of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Koper deze binnen 14 dagen na Aflevering schriftelijk aan DHC te melden, op straffe van verval van recht.
Niet-zichtbare gebreken dient Koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na Aflevering schriftelijk te melden aan DHC, op straffe van verval van recht.
Klachten over verrichte werkzaamheden en diensten dienen binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar nadat de werkzaamheden of diensten hadden moeten zijn voltooid, schriftelijk te worden gemeld aan DHC, op straffe van verval van recht.
Koper dient zaken of (bewijs)stukken waarover hij klaagt te bewaren, zodat DHC een reële mogelijkheid heeft deze te inspecteren, op straffe van verval van recht van Koper.
Indien DHC blijkt dat een klacht gegrond is dan kan DHC, naar haar keuze: de koopsom of een vergoeding (terug)betalen; de werkzaamheden/ diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen of; de zaken/ diensten alsnog leveren tenzij dit inmiddels voor Koper zinloos is geworden. Dit laatste dient door Koper gemotiveerd aangetoond te worden. Als DHC aansprakelijk is voor schade van Koper dan geldt telkens art. 18 (Aansprakelijkheid).
14.Prijsverhoging
Als DHC met Koper een bepaalde prijs overeenkomt, is DHC toch gerechtigd tot verhoging van de prijs, waar nodig met terzijdestelling van de wet, met: de extra kosten die na het sluiten van de overeenkomst ontstaan of aan het licht komen zonder dat dit aan DHC kan worden toegerekend en DHC bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft behoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden. Als de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, dan is Koper gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, mits Koper de voor de overeenkomst geldende prijs betaalt, verminderd met de besparingen van DHC door de opzegging, tegen aflevering door DHC ‘as is’ van wat wel voltooid is. Als de prijs afhankelijk was van de door DHC te maken kosten, wordt de prijs die Koper verschuldigd is berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die DHC door de overeenkomst zou hebben gemaakt. Verhogingen in belastingen en wisselkoersen mag DHC altijd doorbelasten zonder dat Koper mag opzeggen.

15.Betaling
Facturen van DHC dienen door Koper binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald per bankoverschrijving in Euro.
Door Koper gedane betalingen strekken – zelfs indien Koper bij de betaling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, dan op opeisbare facturen ter zake waarvan het eigendomsvoorbehoud reeds vervallen is, en ten slotte op de facturen die het langst open staan.
Indien Koper in verzuim raakt ter zake een op hem jegens DHC rustende betalingsverplichting dan is Koper over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente plus 4%, met een minimum van 12% per jaar.
DHC is steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van Koper en/op een aan Koper gelieerde onderneming te vorderen heeft te verrekenen met een eventuele tegenvordering van Koper en/op een aan Koper gelieerde onderneming. Koper is zonder toestemming van DHC niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op DHC te verrekenen. Koper komt jegens DHC geen enkel opschortingsrecht toe. Onder ‘een aan Koper gelieerde onderneming’ wordt verstaan de onderneming die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoort, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.
16.Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding
Alle vorderingen van DHC op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar in een of meer van de volgende gevallen:

Koper in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens DHC;
na het sluiten van de overeenkomst aan DHC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
Koper in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen jegens zijn (huis)bank.
door Koper of een derde: ter zake Koper, surseance, faillissement, enige (vorm van) insolventieprocedure of gerechtelijke of buitengerechtelijke schuldsanering wordt aangevraagd of aangeboden of; beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de goederen van Koper of op zaken die zich in de macht van Koper bevinden en die in eigendom aan DHC toebehoren of op goederen van Koper waarop DHC een zekerheidsrecht heeft;
één of meerdere van voornoemde omstandigheden zich voordoen ter zake een aan Koper gelieerde onderneming die met DHC een overeenkomst gesloten heeft.
In de genoemde gevallen raakt Koper in verzuim en is DHC bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, één en ander zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is en onverminderd het recht van DHC om schadevergoeding te vorderen.

17.Incassokosten
Indien Koper in verzuim raakt ter zake een op hem jegens DHC rustende verplichting dan is Koper gehouden de buitengerechtelijke kosten van DHC te vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de ten behoeve van DHC overeengekomen koopprijs of vergoeding, met een minimum van € 500,00.
Koper is jegens DHC de volledige door DHC gemaakte gerechtelijk kosten ter verkrijging van betaling verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover Koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.
18.Aansprakelijkheid
Interne linkIeder recht van Koper jegens DHC op vergoeding als gevolg van een gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één Gebeurtenis, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van DHC ter zake gedane uitkering vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.
Indien de verzekering ter zake de Gebeurtenis geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is ieder recht op vergoeding van Koper jegens DHC beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de prestatie van DHC gedurende het tijdsvlak waarin de Gebeurtenis plaatsvond, tenzij de Gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal de factuurwaarde daarvan.

Zijdens Koper komt nooit voor vergoeding in aanmerking:
bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatie-schade en gederfde winst;
schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen de organisatie DHC die niet met de leiding van zijn bedrijf belast zijn;
in het kader van art. 13 (Gebreken) door Koper, binnen de hersteltermijn van DHC gemaakte kosten (bijv. controle-/verzendkosten).
Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van DHC en al dan niet impliciet door DHC gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van DHC of van met de leiding van zijn bedrijf belaste personen.
DHC is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Koper te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat DHC op deze derden kan verhalen.
Koper vrijwaart DHC voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de door DHC uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover DHC voor een dergelijke aanspraak niet ook jegens Koper aansprakelijk is, of de aanspraak – gecumuleerd met een eventuele aanspraak van Koper – de in de Algemene Voorwaarden genoemde maximumaanspraak overtreft. Koper is dan gehouden ook alle door DHC in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer te vergoeden.
Iedere rechtsvordering van Koper jegens DHC vervalt na één jaar nadat Koper daarmee bekend werd en/of diens rechtsvordering jegens DHC geldend kon maken.
19.Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van DHC die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan DHC kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: stagnatie bij toeleveranciers of andere derden – zoals (zee)vervoerders en douane – waarvan DHC afhankelijk is; het weer; stakingen en werkonderbrekingen; sluiting op last van de overheid; groot en klein molest; natuurgeweld zoals aardbevingen; terrorisme; brand; verlies of diefstal; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; blokkades van wegen, waterwegen en havens; import- of handelsbeperkingen en; cybercriminaliteit.
DHC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat DHC haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van DHC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DHC niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen in dat geval over en weer tot enige vergoeding gehouden zijn.
Indien DHC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
20.Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen DHC en Koper is Nederlands recht met uitsluiting van het CISG van toepassing. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd om van eventuele geschillen tussen Koper en DHC kennis te nemen. De rechter te Breda is exclusief bevoegd behoudens toepasselijkheid van art. 93 Rv. DHC blijft echter bevoegd Koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper.Interne link(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2023 Dutch Hygiene Company BV | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel